รายได้เงินสดทางการเกษตร

รายได้ทางการเกษตร 2560/61 บาท/ครัวเรือน/ปี
> 500,000
300,001 – 500,000
200,001 – 300,000
100,001 – 200,000
60,001 – 100,000
< 60,00
10 จังหวัดที่มีรายได้ทางการเกษตรสูงสุด
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
ภาครายได้ทางการเกษตรรายจ่ายทางการเกษตรรายได้สุทธิทางการเกษตรรายได้นอกการเกษตรรายจ่ายเพื่อการบริโภครายจ่ายเพื่อการอุปโภคเงินออมเบื้องต้น
ภาคเหนือ172,300101,78570,514138,45752,17999,84656,946
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ83,49553,62029,875150,12239,81181,47658,710
ภาคกลาง302,068209,08692,982205,23780,630144,53773,051
ภาคใต้198,09179,430118,660189,54559,874130,347117,984
หมายเหตุ : รายได้ทางการเกษตร หมายถึง รายได้เงินสดจากการขายผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร และอื่นๆ เช่นการแปรรูป เป็นต้น
รายจ่ายทางการเกษตร หมายถึง รายจ่ายเงินสดค่าจ้างแรงงาน ค่าปัจัยการผลิต ละอื่นๆ เช่น ค่าเช่า ค่าแปรรูป เป็นต้น
รายได้สุทธิทางการเกษตร หมายถึง รายได้ทางการเกษตรหลังหักรายจ่ายทางการเกษตร
รายได้นอกการเกษตร หมายถึง รายได้เงินสดจากกิจกรรมของสมาชิกครัวเรือน เช่น เงินเดือนประจำ การรับจ้าง ให้บริการ ธุรกิจค้าขาย เป็นต้น
เงินออมเบื้องต้น หมายถึง เงินสดคงเหลือของครัวเรือนหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งจากการเกษตร การบริโภค และการอุปโภคแล้ว
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari