เงาะ

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.เงาะโรงเรียน17.76
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 333 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.พ. 2563)
 • เงาะสอดไส้สับปะรด 1.0458 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. ไทย 1.0458
 • มูลค่าการส่งออก (ก.พ. 2563)
 • เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 17.7419 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563
  (ล้านบาท)
  1. เมียนมาร์ 5.5364
  2. กัมพูชา 3.0644
  3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1.9881
  4. สิงคโปร์ 1.6130
  5. สาธารณรัฐเกาหลี 1.0723
  6. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 0.8924
  7. ไต้หวัน 0.8125
  8. ญี่ปุ่น 0.5663
  9. ออสเตรเลีย 0.4663
  10. สหรัฐอเมริกา 0.3637
  เงาะสด 8.2914 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563
  (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 3.2067
  2. สหรัฐอาหรับ 1.1566
  3. กาตาร์ 0.6812
  4. บาห์เรน 0.4369
  5. คูเวต 0.4346
  6. ซาอุดิอาระเบีย 0.3930
  7. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 0.3689
  8. นอรเว 0.3543
  9. ฮ่องกง 0.2978
  10. โอมาน 0.2872
  เงาะสอดไส้สับปะรด 29.2872 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563
  (ล้านบาท)
  1. สหรัฐอเมริกา 14.3583
  2. มาเลเซีย 3.8019
  3. แคนาดา 2.7836
  4. สิงคโปร์ 2.6996
  5. อิตาลี 1.3928
  6. ไต้หวัน 1.2934
  7. อิสราเอล 0.6159
  8. นิวซีแลนด์ 0.5837
  9. สาธารณรัฐเกาหลี 0.4862
  10. เมียนมาร์ 0.4829
ความต้องการใช้
 • จำนวนโรงงานแปรรูป ปี 2561 59 แห่ง
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           3
2.กาญจนบุรี           2
3.จันทบุรี           9
4.ฉะเชิงเทรา           1
5.ชลบุรี           3
6.ชุมพร           3
7.ตราด           4
8.นครนายก           1
9.นครปฐม           8
10.นครศรีธรรมราช           2
11.นนทบุรี           1
12.นราธิวาส           1
13.ประจวบคีรีขันธ์           4
14.ปราจีนบุรี           2
15.ระยอง           1
16.ราชบุรี           3
17.สมุทรสงคราม           2
18.สมุทรสาคร           4
19.สุพรรณบุรี           1
20.เชียงราย           1
21.เชียงใหม่           3
 • อัตราภาษี
 • ประเทศคู่ค้า
  เงาะสด: เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมียนมา
  เงาะบรรจุภาชนะอัดลม: จีน เมียนมา กัมพูชา
  เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม: สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เมียนมา
  ประเทศคู่แข่ง
  อินโดนีเซีย เวียดนาม
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari