ทุเรียน

โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 261 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ธ.ค. 2562)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 276.4599 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. มาเลเซีย 120.1210
  2. เวียดนาม 90.4496
  3. ฟิลิปปินส์ 61.2599
  4. ไทย 2.6578
  5. อินโดนีเซีย 1.9717
  ทุเรียนสด 14.2836 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 12.9984
  2. ไทย 0.9764
  3. ฟิลิปปินส์ 0.2900
  4. มาเลเซีย 0.0190
  ทุเรียนอบแห้ง 0.3962 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ไทย 0.3962
 • มูลค่าการส่งออก (ธ.ค. 2562)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 5,353.5288 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4,506.9092
  2. สหรัฐอเมริกา 509.2244
  3. ออสเตรเลีย 83.0676
  4. แคนาดา 79.0360
  5. ฮ่องกง 29.7582
  6. สาธารณรัฐเกาหลี 25.8778
  7. ไต้หวัน 24.2315
  8. เนเธอร์แลนด์ 22.2530
  9. ฝรั่งเศส 20.2672
  10. เวียดนาม 15.6692
  ทุเรียนกวน 131.7494 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 23.1538
  2. โครเอเซีย 15.6030
  3. ออสเตรเลีย 13.0629
  4. สาธารณรัฐประชาชนจีน 11.8922
  5. สาธารณรัฐยูเครน 10.3013
  6. แคนาดา 8.2231
  7. อินเดีย 7.0688
  8. สหราชอาณาจักร 5.7528
  9. สหรัฐอเมริกา 4.6155
  10. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 3.9326
  ทุเรียนสด 45,485.4588 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 26,345.5446
  2. เวียดนาม 11,113.0182
  3. ฮ่องกง 7,082.9995
  4. ไต้หวัน 380.0002
  5. สหรัฐอเมริกา 192.1554
  6. มาเลเซีย 124.9755
  7. สาธารณรัฐเกาหลี 86.1404
  8. ญี่ปุ่น 49.9066
  9. ออสเตรเลีย 26.2611
  10. แคนาดา 22.4871
  ทุเรียนอบแห้ง 199.7466 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 106.9106
  2. ฮ่องกง 37.3985
  3. ออสเตรเลีย 17.7077
  4. สหรัฐอเมริกา 16.2888
  5. มาเลเซีย 5.2261
  6. สิงคโปร์ 3.7966
  7. เวียดนาม 2.7470
  8. ไต้หวัน 2.6962
  9. สหรัฐอาหรับ 2.0194
  10. สาธารณรัฐเกาหลี 1.8007
ความต้องการใช้
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           7
2.จันทบุรี           20
3.ฉะเชิงเทรา           6
4.ชลบุรี           4
5.ชุมพร           13
6.ตราด           3
7.นครปฐม           4
8.นครศรีธรรมราช           1
9.นนทบุรี           1
10.นราธิวาส           2
11.ปทุมธานี           22
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           1
14.มุกดาหาร           1
15.ระยอง           6
16.ราชบุรี           1
17.สมุทรปราการ           9
18.สมุทรสาคร           7
19.สระบุรี           1
20.เชียงใหม่           2
21.เลย           1
 • อัตราภาษี
 • ประเทศคู่ค้า
  ทุเรียนสด: เวียดนาม จีน ฮ่องกง
  ทุเรียนแช่แข็ง: จีน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม
  ทุเรียนกวน: จีน รัสเซีย เนเธอร์แลนด์
  ทุเรียนอบแห้ง: ฟิลิปปินส์ จีน ฮ่องกง
  ประเทศคู่แข่ง
  เวียดนาม มาเลเซีย ออสเตรเลีย
Copyright © 2020 bigdata กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทร : 0-2561-2870 อีเมล์ : cai-econ@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 11+ | Safari